Historia współczesna - Rozmowy z rządem. Karta portowca

Spotkanie Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność pracowników branży portów morskich z ministrem Urzędu Gospodarki Morskiej Stanisławem Bejgerem, odbyło się 21 lipca 1981 roku w Szczecinie. Rezultatem tego spotkania było podpisanie 22 lipca uzgodnień zawartych w Karcie Portowca. Szczególnie rozpatrywanym zagadnieniem było zagwarantowanie portowcom dodatkowych urlopów dla podratowania zdrowia. Po wielogodzinnych rozmowach, zakończonych parafowaniem wypracowanego tekstu porozumienia, redaktor Jacek Kamiński odbył rozmowę z ministrem Urzędu Gospodarki Morskiej Stanisławem Bejgerem oraz Stanisławem Jaroszem, przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność pracowników branży portów morskich.